Als we de Arabische Lente als een historisch proces beschouwen, moeten we ons niet blind staren op het huidige succes van de islamisten of op wat er nog niet verwezenlijkt is. Welke politieke formaties de macht ook zullen grijpen op korte termijn, ze zullen rekening moeten houden met de verschillende eisen van de ‘straat’. De Arabische Lente heeft de ruimte gecreëerd voor een nieuwe politiek.
Koenraad Bogaert

De Arabische Lente kwam voor vele observatoren als een totale verrassing. Hoewel het precieze moment van een revolutie nooit kan worden voorspeld, is het verrassend dat de Arabische revoltes meestal worden omschreven als, en zelfs gereduceerd worden tot, een plotselinge uitbarsting van volkswoede en massaal protest. Wat startte op 17 december 2010 met de zelfverbranding van Mohamed Bouazizi wordt gezien als een ‘event’, een plotselinge hevige verstoring op de lineaire tijdslijn van de geschiedenis. Eindelijk, klonk het haast, werd er korte metten gemaakt met enkele van de meest ondemocratische regimes in de wereld. De Arabische volkeren werden jarenlang beschouwd als passief. Ze ondergingen zogezegd hopeloos de uitbuiting en vernedering door hun autoritaire leiders. Maar nu waren ze opeens als door een wonder opgestaan. Eind 2008 schreef de Fransman Dominique Moïsi, hoogleraar aan Harvard University, nog dat ‘de Arabische wereld verstrikt [bleef] in tragedie en in de negatieve emotie van ressentiment’. Volgens hem wezen ‘veel Arabische gematigden (…) de idee van vreedzame verandering en actief burgerschap af, uitgaand van de veronderstelling dat alle politieke leiders leugenachtig en corrupt zijn’.1 Moïsi was niet de enige die er zo over dacht. Deze visie duidt niet alleen op een gebrekkige kennis over wat er al jarenlang broeide in de Arabische regio, maar ook op een fundamenteel onbegrip van de politieke reikwijdte en betekenis van de Arabische Lente. Twee kritische opmerkingen hierbij staan centraal in dit artikel. Eerst en vooral moeten we de spectaculaire gebeurtenissen in het begin van 2011 in Egypte, Tunesië en andere landen zoals Libië, Syrië, Bahrein, Jemen, Marokko en Jordanië zien als (voorlopige?) hoogtepunten in een proces dat al jarenlang aan de gang was. De basis voor de huidige golf van opstanden werd gelegd in het sociaal protest dat al sinds een tiental jaren toenam in de regio. Daarnaast maakte de huidige golf van protesten duidelijk dat de drang naar verandering door actief burgerschap niet noodzakelijkerwijs via politieke leiders hoeft te gebeuren. Het was een revolutie zonder leiders. De Arabische Lente betekende de doorbraak van de Arabische burgers als actieve politieke actoren. Daar waar miljoenen mensen in de regio voorheen als het ware niet bestonden op politiek vlak, schreeuwden de betogers op Tahrir, Avenue Bourguiba en andere pleinen en straten: ‘wij bestaan!’ Daar waar miljoenen mensen heel lang niet werden gehoord klonk het nu luidkeels: ‘luister naar ons!’ In die zin vormde 2011 wel degelijk een breuk met de voorgaande jaren. De Arabische Lente creëerde de ruimte voor een nieuwe politiek. Een politiek die boven alles werd uitgevonden en gevormd op ‘straat’ en buiten de traditionele kanalen, in de publieke ruimte en bottom-up. Politiek werd nu niet louter geconsumeerd (via de media, via (schijn)verkiezingen, via internationale ‘aanbevelingen’, enzovoorts) maar ook geproduceerd voor de ogen van alles en iedereen. In het kielzog van de volkswoede en de vele protesten ontstonden (en ontstaan nog steeds) nieuwe vormen van organisatie en mobilisatie die ervoor zullen zorgen dat de politiek in de Arabische wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Even verassend is het dan ook — en dit hangt onherroepelijk samen met de perceptie van de Arabische Lente als een geïsoleerd ‘event’ — dat de hoop en illusie die werd gecreëerd bij veel waarnemers nu plaats heeft gemaakt voor desillusie en scepsis. Volgens hen begon de Arabische Lente als het ware met de verdrijving van Ben Ali en Mubarak en eindigde deze in het uitzichtloze bloedvergieten in Syrië. In hun ogen heeft de Arabische Lente als progressieve revolutie gefaald: er is enerzijds het succes van allerlei contrarevolutionaire krachten, en anderzijds de verkiezingsoverwinningen van islamistische partijen in Egypte, Tunesië en — in een andere context — Marokko. De revoluties hebben dus het autoritarisme (met of zonder islamisten) en het religieuze conservatisme niet kunnen terugdringen. Deze waarnemers missen echter een belangrijk punt. De Arabische Lente is nog steeds een onvoltooid proces. Het is een open proces dat nog alle kanten uit kan. Ingrijpende gebeurtenissen zoals deze eindigen niet zomaar met het verdrijven van een leider of een clan van corrupte elites of met het uitblijven daarvan. Om dit te begrijpen moeten we eerst teruggaan in de tijd.

Profetisch

Zoals hierboven al aangegeven werd, moeten we de spectaculaire gebeurtenissen in de Arabische wereld niet zozeer zien als events, maar eerder als cruciale momenten, kritische culminatiepunten binnen een proces dat al decennialang aan de gang is. Al jaren voor de zogenaamde Arabische Lente begon, nam het sociaal protest in de regio stelselmatig toe, met als bekendste voorbeelden de verschillende stakingen tussen 2006 en 2009 van meer dan een miljoen textielarbeiders in Mahalla al-Kubra (Egypte) en de mijnprotesten in 2008 in de regio rond Gafsa (Tunesië). Op 7 december 2006 begonnen meer dan twintigduizend arbeiders van de Misr Spinning and Weaving Company in de stad Mahalla al-Kubra, ten noorden van de hoofdstad Cairo, een staking omdat de regering van de toenmalige eerste minister Ahmed Nazif de beloofde bonussen niet had uitbetaald. Gedurende de volgende drie dagen bezetten meer dan tienduizend arbeiders de textielfabriek de klok rond. De vierde dag gaf de regering toe. Deze staking luidde het begin in van een zeer woelige periode waarin in drie jaar tijd ongeveer 1,7 miljoen arbeiders en ambtenaren uit verschillende bedrijven en sectoren verwikkeld raakten in protesten en stakingen. 2 Op 6 april 2008 kwam het tot een echte krachtmeting met het regime van Mubarak toen de textielarbeiders van Mahalla al-Kubra een nieuwe staking organiseerden rond de politieke eisen voor een nationaal minimumloon en volledige vakbondsvrijheid.3 De staking werd gewelddadig onderdrukt door de oproerpolitie. Uit solidariteit met deze staking ontstond ook de bekende Facebookbeweging ‘6 April Jeugd’ die mede aan de basis lag van de enorme mobilisaties op Tahrir twee jaar later. Voor veel kenners en politicologen vormden de vele stakingen en protesten tussen 2006 en 2009 de voorbode voor het revolutionaire momentum op Tahrir. In Tunesië gebeurde iets vergelijkbaars. Sinds januari 2008 werd het mijnbekken van de zuidelijke regio van Gafsa geconfronteerd met een golf van volksprotest. De directe aanleiding was de ondoorzichtige en teleurstellende wervingsprocedure van het bedrijf Compagnie des phosphates de Gafsa, de belangrijkste werkgever van de streek. Veel jongeren beschuldigden het publieke bedrijf ervan voorrang te geven aan die mensen die over relaties beschikten. Ze hadden ook gehoopt dat er meer banen beschikbaar zouden zijn. Het was de druppel die de emmer deed overlopen in een streek die al jarenlang werd geteisterd door armoede en een gebrek aan toekomstperspectief voor de lokale jeugd. In stadjes als Redeyef, M’dhilla en Om al-Arais — niet zo ver gelegen van Sidi Bouzid, waar Mohamed Bouazizi zich op 17 december 2010 in brand stak — kwamen duizenden mensen op straat. Het hevigste protest sinds de broodrellen van 1984. De opstand duurde zes maanden totdat ze begin juni hardhandig werd onderdrukt door het regime van Ben Ali.4 Toen, net nadat de opstand in de kiem was gesmoord, schreef de Tunesische politicus Ammar Amroussia, afkomstig uit de streek, de volgende profetische woorden: ‘Niemand kan echter de toekomst voorspellen. Er kan altijd iets gebeuren in de ene of de andere regio. Het kan plots ontploffen. De sociale omstandigheden kunnen nog verslechteren door de constante prijsstijgingen, de toenemende werkloosheid, de ernst van de tegenstellingen op sociaal en regionaal vlak en de toenemende corruptie. Zo zou de beweging van de inwoners van het mijnbekken nieuwe dimensies kunnen krijgen.’5 Iets meer dan twee jaar later was de hele wereld getuige van wat hij bedoelde.

Sociale strijd

De stakingen in Mahalla en de protesten in Gafsa waren de twee bekendste en meest tot de verbeelding sprekende voorbeelden van de aanloop naar 2011. Maar ook in andere landen in de regio nam het protest toe. In Marokko waren er gedurende de laatste tien jaar, en vooral vanaf 2005, verschillende vormen van sociaal protest die wezen op groeiende onrust. Dit sociaal protest was vooral gericht op meer werk, betere infrastructuur, meer publieke investeringen, en tegen de stijgende prijzen van essentiële consumptiegoederen zoals water, elektriciteit en voedingsmiddelen. In plaatsen als Tamassint, Tata, Midelt en Beni Mellal gingen mensen regelmatig de straat op om te betogen. Vooral in de mijnstreek rond Safi, Khouribga, Khénifra, M’rirt en Jbal Ouam was het de laatste jaren onrustig. Ook na 20 februari 2011, het moment waarop ‘de Marokkaanse Lente’ officieel begon. In 2006 werden vele van deze lokale protesten geïntegreerd in een meer gestructureerd, maar nog steeds gedecentraliseerd, netwerk van sociaal protest. In oktober van dat jaar werd de Coordination Nationale contre la Hausse des Prix et la Dégradation des Services Publiques, of kortweg Tansikiyat (Arabisch voor ‘coördinaties’) opgericht. Dit was een nationaal netwerk van verschillende progressieve maatschappelijke organisaties, vakbonden en kleine radicaal linkse politieke partijen. Het overkoepelende netwerk van de Tansikiyat trachtte het protest te coördineren en op die manier de politieke druk op de regering te verhogen. Het bleef echter een weinig hiërarchisch gestructureerde organisatie en het waren vooral de lokale netwerken van geëngageerde bewegingen die de meeste initiatieven namen. Op haar hoogtepunt, tussen 2007 en 2009, telde deze mouvement contre la cherté de la vie (beweging tegen de kosten van levensonderhoud) meer dan tachtig lokale afdelingen. De laatste jaren was er ook een aantal gewelddadige confrontaties met de politie. Het zuidelijke kuststadje Sidi Ifni, aan de grens met de Westelijke Sahara, stond hiervoor symbool. Op 30 mei 2008 blokkeerden jonge gediplomeerde werklozen de haven van Sidi Ifni. De onvrede brak los na een loting voor acht banen in de lokale haven. Meer dan 120 geïnteresseerden namen deel aan deze loting. De frustraties van de werkloze jongeren vertaalden zich daarna in een blokkade van de haven waarbij 89 trucks met meer dan 800 ton vis werden belet de haven te verlaten. Na zeven dagen werd deze blokkade op hardhandige wijze onderdrukt door leger en politie. Verscheidene bronnen beschuldigen de politie van het gebruik van excessief geweld. Op het internet circuleren verschillende foto’s en filmpjes van de gruwelijke gevolgen van de belegering. Het groeiende aantal sociaaleconomische protesten in deze landen aan het einde van de jaren 2000 mondde steeds vaker uit in gewelddadige confrontaties met de oproerpolitie. Maar ook daarvoor al gingen mensen steeds vaker de straat op. Eerst was dit nog om steun te betuigen aan het Palestijnse volk tijdens en net na de tweede Intifada, daarna om hun woede te uiten over de Amerikaanse invasie in Irak, om vervolgens over te gaan op binnenlandse politieke en sociaaleconomische kwesties zoals de hoge kosten van het levensonderhoud in Marokko (zie hierboven). En eigenlijk moeten we nog verder teruggaan in de tijd. Sinds de zogenaamde ‘broodrellen’ of ‘IMF-rellen’ is het eigenlijk nooit meer rustig geweest in de regio. Aan het einde van de jaren zeventig en in de jaren tachtig werden landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Egypte, Soedan en Jordanië geconfronteerd met hevige stedelijke rellen.

Middenklasse

De (internationale) media, maar ook veel academici zagen de belangrijkste oorzaken voor de huidige opstanden vooral in het autoritaire karakter van de Arabische regimes en de jarenlange politieke stagnatie. Er was echter meer aan de hand. De laatste drie decennia vonden er enkele fundamentele politieke, economische en sociale veranderingen plaats. Die veranderingen liggen vandaag aan de basis van de sociale strijd in de verschillende landen. Sinds de jaren tachtig werden er in vele Arabische landen belangrijke hervormingen doorgevoerd die een einde maakten aan een soort sociaal contract, dat men in zekere zin kan vergelijken met de welvaartstaat in Europa. Verregaande economische liberalisering maakte een einde aan het model van de ‘ontwikkelingsstaat’. Dit model trachtte de binnenlandse markt te beschermen en werkgelegenheid, levensonderhoud, onderwijs en een zekere sociale zekerheid te verzekeren. Hoewel de sociale impact van dit model niet te vergelijken was met die van de welvaartstaat in Europa, zorgde het ervoor dat een groot deel van de bevolking haar levenstandaard kon verbeteren. Er ontstond een soort van middenklasse. Egypte en het ‘Arabisch socialisme’ van voormalig president Gamal Abdel Nasser (1954-1970) waren het schoolvoorbeeld van dit ontwikkelingsmodel. Los van de kritiek die men kan leveren op het autoritaire en bureaucratische regime van Nasser, slaagde hij erin de levensstandaard van de gewone Egyptenaar in de jaren vijftig en zestig aanzienlijk te verbeteren. Dit werd bereikt via verregaande landherverdelingen, het uitbreiden van de publieke sector, het investeren in publieke diensten zoals gratis onderwijs en de subsidie van consumptiegoederen en de voltooiing van belangrijke projecten zoals de Aswandam en de nationalisatie van het Suezkanaal. Het is deze middenklasse in de Arabische wereld die meer en meer onder druk is komen te staan sinds het einde van de jaren zeventig. Zij werd het voornaamste slachtoffer van de besparingen en economische hervormingen die sindsdien werden doorgevoerd. De wereldwijde economische crisis van de jaren zeventig en de daaropvolgende schuldencrisis in de Arabische wereld zorgden voor een neoliberale omwenteling die werd gesymboliseerd en uitgedragen door de beruchte ‘structurele aanpassingsprogramma’s’. Deze programma’s werden gestimuleerd door de Wereldbank en het IMF, vaak onder druk en met medewerking van de belangrijkste kapitalistische naties in de wereld. Het betekende een terugkeer naar de principes van de ongebreidelde vrije markt (in theorie althans), een systematische afbouw van de sociale verworvenheden van de ‘ontwikkelingsstaat’ en het einde van een groot aantal sociaal belangrijke mechanismen van welvaartsherverdeling. In de praktijk kwam het er op neer dat de armoede tijdens de jaren negentig steeg, terwijl de economische groei tussen 1985 en 2000 nauwelijks toenam.6 Aan het einde van de jaren negentig leefde naar schatting zo’n zeventig procent van de Egyptenaren die in de privésector werkten in armoede.7 Dit alles was in sterk contrast met de elites in de regio die profiteerden van deze neoliberale hervormingen en zich doelbewust wisten te verrijken. De enorme rijkdom van de Ben Ali-clan in Tunesië, de corrupte kliek rond Gamal Mubarak (zoon van Hosni Mubarak) in Egypte of koning Mohamed VI in Marokko staat in schril contrast met de overgrote meerderheid van de Arabische bevolking die gebukt gaat onder groeiende jeugdwerkloosheid, stijgende voedselprijzen en een tekort aan degelijke huisvesting en andere publieke diensten. Het is deze sociale onrechtvaardigheid die ook centraal stond tijdens de Arabische Lente. Men mag de eisen van de demonstranten niet zomaar reduceren tot enkel een verlangen naar vrijheid en liberale democratie. Meer nog, de Arabische Lente laat zien dat politiek en economie onmogelijk van elkaar kunnen worden gescheiden. De roep om vrijheid en democratie gaat onherroepelijk samen met de eis voor meer sociale rechtvaardigheid en een kritiek op de neoliberale hervormingen van de laatste dertig jaar. Als men kijkt en luistert naar de spandoeken en slogans op de pleinen in de Arabische wereld dan is het duidelijk dat de sociale protesten een socio-economische dimensie hebben en een uiting zijn van klassentegenstellingen. Een voorbeeld waarvan ikzelf meerdere malen getuige was, waren de betogingen in Casablanca in 2011 en begin 2012. Lydec dégage! (Lydec rot op!), was een van de symbolische en veelzeggende slogans. Lydec, het dochterbedrijf van de Franse multinational Suez, heeft sinds het einde van de jaren negentig het monopolie in handen over de distributie van water en elektriciteit in de Marokkaanse metropool. De deal had in het verleden al voor spontane protesten gezorgd en lag mede aan de basis van de oprichting van de Tansikiyat vanwege de stijgende prijs van water en elektriciteit. Voorbeelden als deze, die ook terug te vinden waren in andere landen zoals Egypte, deden Walter Armbrust, een Amerikaanse antropoloog van de Universiteit van Oxford, concluderen dat de Arabische Lente eveneens een revolutie tegen het neoliberalisme inluidde. 8

Nieuwe politiek

Het is dit bewustzijn van de nauwe verwevenheid van economie en politiek dat de deuren opent voor een nieuwe politiek in de Arabische wereld. Vandaag gaat alle aandacht naar het succes van de islamistische partijen in landen als Egypte, Tunesië en Marokko. Ik geloof echter niet dat het huidige succes van islamitische partijen zoals Ennahda in Tunesië, de Moslimbroeders in Egypte of de Parti de la Justice et du Développement (PJD) in Marokko het ‘nieuwe’ in de politiek in de Arabische wereld vertegenwoordigen. De islamisten vormen al dertig jaar het enige politieke alternatief voor het autoritarisme in de regio na de wijdverspreide repressie van allerlei linkse groeperingen, studentenverenigingen en politieke partijen in de jaren zeventig en tachtig. Meer nog, in het begin werden islamistische bewegingen en studentenverenigingen juist vaak ondersteund door de autoritaire regimes om een tegenwicht te bieden aan radicaal links. Ergens is het dus logisch dat die gevestigde en goed uitgebouwde islamistische partijen profiteren van de recente verkiezingen. Vele andere politieke overtuigingen en ideologische bewegingen zijn nu pas in ontwikkeling. Daarnaast krijgen veel islamistische bewegingen financiële steun uit Golfstaten als Qatar en Saoedi-Arabië. Bovendien moeten we het succes van de islamisten — dat zeker niet kan worden ontkend — in het juiste perspectief plaatsen. De PJD in Marokko bijvoorbeeld behaalde weliswaar 27 procent van de stemmen bij de laatste verkiezingen, het beste resultaat ooit van een oppositiepartij in Marokko, maar slechts 45 procent van de geregistreerde kiezers bracht zijn stem uit. Bovendien is slechts zo’n zestig procent van de kiesgerechtigde personen in Marokko geregistreerd. In Marokko moet men zich eerst laten registreren alvorens te mogen stemmen. Veel Marokkanen doen dit niet. In cijfers samengevat betekent dit dat iets minder dan 1,7 miljoen van de 22 à 24 miljoen kiesgerechtigde Marokkanen op de PJD stemden. In Egypte ziet men hetzelfde fenomeen. Volgens verschillende bronnen was de opkomst tijdens de Egyptische presidentsverkiezingen laag. In de tweede ronde viel deze zelfs nog lager uit dan in de eerste ronde, toen de keuze voor de Egyptenaren zich beperkte tussen Mohamed Morsi van de Moslimbroeders en Ahmed Shafiq, de voormalige eerste minister onder Mubarak. Volgens één bericht waren de wachtrijen om diesel te tanken in het zuidelijke stadje Minya groter dan de rijen voor de stembureaus.9 Daarnaast verloren de Moslimbroeders ongeveer de helft van hun kiezers (van 10,5 miljoen naar 5,7 miljoen) als men de recente presidentsverkiezingen vergelijkt met de Egyptische parlementsverkiezingen van november vorig jaar.10 Verkiezingsuitslagen geven dus niet altijd een duidelijk beeld van de maatschappelijke krachtsverhoudingen. Als we de Arabische Lente als een historisch proces beschouwen, moeten we ons niet blind staren op het huidige succes van de islamisten of op wat er nog niet verwezenlijkt is. We moeten ons juist bewust zijn van het potentieel en het open karakter van het huidige politieke proces dat voor onze ogen vorm krijgt en nieuwe mogelijkheden biedt waarover we vandaag onmogelijk definitieve uitspraken kunnen doen. In het kielzog van de enorme protesten op Tahrir, Avenue Bourguiba en andere plaatsen ontstaan nu nieuwe vormen van politieke organisatie en mobilisatie. In Egypte werden er tijdens de revolutie bijvoorbeeld wijkcomités opgericht, om het wegvallen van de politie tijdens die periode op te vangen. Ook ontstonden er tal van nieuwe onafhankelijke vakbonden en nieuwe politieke bewegingen, daar waar deze voorheen vaak verboden werden. De Arabische Lente heeft het politieke bewustzijn enorm aangewakkerd. De angst om de straat op te gaan en zich te verenigen is bij velen weggevallen. Eén ding staat vast: welke politieke formaties de macht ook zullen grijpen op korte termijn, ze zullen zeker rekening moeten houden met de verschillende eisen en meningen van de ‘Arabische straat’. En dat is een radicale verandering ten opzichte van de periode voor het uitbreken van de Arabische Lente. Een tweede belangrijk gevolg van de Arabische Lente is dat de verschillende opstanden, en dan vooral die op het Tahrir-plein, hun nationale karakter snel hebben overstegen. Het Tahrir-plein werd al snel een wereldwijd politiek symbool. Dit internationale karakter opent de ruimte voor nieuwe vormen van politieke organisatie en voor nieuwe politieke ideeën wereldwijd. Op verschillende plaatsen in de wereld begonnen mensen zich op vergelijkbare manieren te mobiliseren, te organiseren en gebruikte men gelijkaardige tactieken: het bezetten van pleinen, het opzetten van horizontale structuren van organisatie gebaseerd op een radicale en gedecentraliseerde democratie en het beslissen door middel van consensus. Aan de hand van hun onderlinge solidariteit en hun onderlinge debatten toonden activisten vanuit verschillende hoeken van de wereld de mondiale dimensie van de Arabische Lente aan. In New York, Madrid, Athene, Québec, Mexico-Stad en andere plaatsen in de wereld was Tahrir een inspiratie voor de vele betogers, zwaaide men met Egyptische vlaggen en spraken lokale demonstranten van hun eigen ‘lente’. Uiteraard zijn de bezettingen van het Syntagmaplein in Athene, Puerta Del Sol in Madrid en het Zucotti Park in New York geen simpele spin-offs van de Arabische Lente. Sociale strijd, waar ook ter wereld, ontstaat altijd in een lokale context. Maar deze lokale context kan niet los gezien worden van de regionale, nationale en mondiale processen die hierop van invloed zijn en die de sociale strijd in zekere zin mogelijk hebben gemaakt of hebben uitgelokt. Daarom betekende de kortstondige eenheid en solidariteit van activisten op de verschillende pleinen in de wereld meer dan alleen een aanklacht tegen de huidige systeemcrisis van het kapitalisme, de binnenlandse economische en politieke malaise, de werkloosheid en de uitzichtloosheid. Tahrir en de Arabische Lente straalden ook de hoop uit op een nieuwe wereld, een andere globalisering en de wil om dit zelf te realiseren, om zelf de toekomst in eigen handen te nemen. De toekomst zal uitwijzen hoe dit zal aflopen. Koenraad Bogaert is als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Conflict en Ontwikkelingsstudies en lid van de onderzoeksgroep Middle East and North Africa Research Group (MENARG) van de Universiteit Gent. Hij schreef een proefschift over Marokko: Urban politics in Morocco. Uneven development, neoliberal government and the restructuring of state power.

  1. D. Moïsi, De geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de wereld veranderen, Amsterdam, Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009, pag.11-12.
  2. R. El-Mahdi, ‘Labour protests in Egypt: causes and meanings’, Review of African Political Economy, 38 (129): 2011, pag. 387-402.
  3. B. De Smet, ‘Dynamiek van een revolutie’, MO-magazine, 2011, www.mo.be/artikel/dynamiek-van-een-revolutie (geraadpleegd op 01/02/2011).
  4. A. Amroussia, ‘Tunesië: een eerste balans van de opstand in het mijnbekken van Gafsa in 2008’, vertaling verschenen in Marxistische Studies, 93, 2011, pag. 61-75. Zie ook H. Ayeb, ‘Social and political geography of the Tunisian revolution: the alfa grass revolution’, Review of African Political Economy, 38 (129), 2011, pag. 467-479.
  5. A. Amroussia, 2011, pag.73.
  6. R. Bush, ‘Poverty and neo-liberal bias in the Middle East and North Africa’, Development and Change, 35(4), 2004, pag. 673-695.
  7. N.R. Farah, Egypt’s political economy. Power relations in development, Cairo: The American University in Cairo Press, 2009.
  8. W. Armbrust, ‘The revolution against neoliberalism’, Jadaliyya.com, 2011, www.jadaliyya.com/pages/index/717 (geraadpleegd op 24 februari 2011). Het zeer populaire artikel werd daarna ook opgepikt door Al Jazeera. De titel werd opvallend genoeg daar wel veranderd in een vraagstelling, www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/02/201122414315249621.html (geraadpleegd op 24 februari 2011).
  9. J. Charbel, ‘In Minya, diesel queues are longer than election queues’, Egypt Independent, 2011, www.egyptindependent.com/news/minya-diesel-queues-are-longer-elections-queues (geraadpleegd op 11 juli 2012).
  10. A. Al-Sadaawy, ‘What the Brotherhood lost’, Sada, Carnegie Endowment for International Peace, 2012, www.carnegieendowment.org/2012/07/12/what-brotherhood-lost/covv (geraadpleegd op 13 juli 2012).